FAQ

Alla on vastauksia useimmin kysyttyihin aiheisiin. Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin ja asiantuntijakommenttipyyntöihin.

Mitä asioita otetaan tyypillisesti huomioon, kun hiilijalanjälkeä lasketaan?

Erilaisten laskentakohteiden kohdalta voidaan ottaa käyttöön erilaisia standardoituja laskennan laajuuksia (Scope). Toimipaikkojen osalta otetaan tyypillisesti huomioon mm. ostetun sähkön ja lämmön kulutus ja alkuperä, polttoaineiden kulutus, jätehuolto ja kierrätys, itse tuotetun sähkön ja lämmön osuus, sekä tavaralogistiikka, matkustus ja alihankitut toiminnot.

Tuotteiden tai palvelujen hiilijalanjäljen osalta laskenta rajataan omassa hallinnassa oleviin toimintoihin sekä läpinäkyvästi ja mielekkäästi arvioitavissa olevaan ”upstreamiin”, eli alkuperätekijöihin.

Tapahtumien osalta laskentaan sisällytetään yleensä sähkö- ja lämmitystekijät, järjestäjien ja osallistujien logistiikka (matkat ja majoitus), järjestämisen logistiikka, tarjoilujen tai muiden suurten kulutustuote-erien osuus ja alkuperä, kierrätys ja jätehuolto.

Lentomatkustamisen ja autoilun osalta laskenta on suoraviivaisempaa ja siinä käytämme hyödyksi auto- ja lentoliikennetietokantoja kulutuksen määrittelemiseksi sekä raportit matkustetuista kilometreistä.

Mitä hiilijalanjäljen pienentämiseen yleensä liittyy?

Kun hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät ovat tiedossa ja arvioitu luotettavasti, niihin kaikkin voi alkaa vaikuttaa. Pienentämisen mahdollisuudet ovat aina tapauskohtaisia mutta lähes poikkeuksetta mahdollisia jo pienilläkin toimintatapojen muutoksilla. Edellä on mainittu useita merkittäviä tekijöitä, joihin kaikkiin on helppo vaikuttaa kestävillä valinnoilla, hyvillä ohjeistuksilla ja hienovaraisillakin toimintakulttuurin muutoksilla. Kun hiilijalanjälki on pienennetty välttämättömään ja mahdolliset valinnat, muutokset, ohjeistukset ja tehostaminen suoritettu, voi vielä kompensoida ylijäävän päästökuormituksen vapaaehtoisesti, jolloin voidaan alkaa puhua hiilineutraaliudesta.

Mitä asiantuntijat sanovat hiilijalanjäljen hallinnasta ja hiilineutraaliuden tavoittelusta?

Hiilineutraaliuden tavoittelu on parhaimmillaan paitsi vastuullista yritystoimintaa myös strategisen kilpailuedun rakentamista tulevaisuuteen. Pelisäännöt hiilijanajäljen hallintaan ovat varsin selvät. Mm. Sitra esittelee hyviä case-esimerkkejä sivustollaan. Suomen ympäristökeskus Syke – hiilineutraali itsekin – ohjeistaa yrityksiä ja yhteisöjä näin. Nordic Offset konsultoi asiakkaitaan näiden periaatteiden mukaisesti.


Miten voin olla varma että ostamaani kompensaatiota vastaava hiilidioksidimäärä vähennetään globaalista päästömäärästä?

Päästövähennyksiä ostetaan ja myydään päästövähennyskrediitteinä, jotka syntyvät lähinnä uusiutuvan energian hankkeista (vesi-, tuuli-, aurinkovoima), energiatehokkuutta parantavista hankkeista tai metaanin talteenottohankkeista (kaatopaikat, jätevedet). Yksi krediitti vastaa yhden hiilidioksiditonnin päästövähennystä. Kun ostamme päästövähennysprojektin kehittäjältä tai välittäjältä päästövähennyskrediittejä edelleen myytäväksi, syntyy meille ja myyjälle kirjanpitomerkinnät päästövähennyskrediittien siirtymisestä. Kun päästövähennyskrediittejä myydään välittäjälle tai loppuasiakkaille, ne kuoletetaan myyjän taseesta. Raportoimme jokaiselle asiakkallemme, mistä projektista päästövähennyskrediitit on kuoletettu.

Tilintarkastustoimistomme vahvistaa tilikausittain, että päästövähennykset täsmäävät asiakkailtamme saamiemme maksujen kanssa. Projektien asianmukaisuuden, päästövähennyslaskelmat ja myytävien päästövähennyskrediittien vuosittainen määrä on todennettu Gold Standard-kriteerien mukaisesti. Markit-rekisterissä on mahdollisuus julkisesti katsoa sertifioituja hankkeita ja toimijoiden tekemiä kuoletuksia hankkeista. Koko päästövähennysketju on siis valvottu ja päästövähennysten kauppa tarkastetaan ja raportoidaan riippumattomasti.

Miten päästövähennystonnin hinta muodostuu?

Vapaaehtoisen päästökaupan ansiosta kasvihuonekaasupäästöjä vähentävän projektin kehittäjä voi sisällyttää päästövähennyksien myynnistä saatavan tulon projektin investointisuunnitelmaan. Näin saadaan aloitettua ympäristöhankkeita, joita ei muuten taloudellisten tai poliittisten olosuhteiden vuoksi toteutuisi. Hankkeen kehittäjä myy projektista syntyvän päästövähennyksen hiilidioksiditonneittain päästökauppamarkkinalla. Hiilidioksiditonnia kutsutaan päästövähennyskrediitiksi. Päästövähennystonnin eli krediitin hinta määrittyy kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Projekti myy päästövähennystonnit ensimmäisenä eteenpäin, joten rahoitus suuntautuu ensimmäisenä suoraan projektiin. Ostajapuoli etsii päästövähennystonneille kysyntää, ostaa päästövähennyskrediitit projektista usein etupainoitteisesti ja myy ne sitten eteenpäin, esimerkiksi yrityksille tai suoraan kuluttajille näiden päästöjen kompensoimiseksi. Loppuhinta sisältää myös välittäjän kulut ja katteet.

Onko vapaaehtoinen päästökauppa kehitysapua vai kaupallista toimintaa?

Päästöjen kompensointi vapaaehtoisen päästökaupan kautta antaa hiilidioksidipäästöjä aiheuttaville yrityksille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden toimia ilmastonmuutoksen kannalta neutraalisti ostamalla omaa hiilijalanjälkeä vastaavan päästövähennyksen kestävän kehityksen projekteista. Samalla se antaa mahdollisuuden projektien kehittäjille saada vapaaehtoista rahoitusta yksityiseltä sektorilta.

Päästövähennysprojektien kehittämisestä ja päästövähennysten kaupasta on syntynyt liiketoimintaa, koska päästövähennysten kysyntä ja tarjonta on pyritty saamaan kohtaamaan mahdollisimman tehokkaasti ja luotettavasti. Vapaaehtoisen päästökaupan kaupallisuus takaa kehitysapua paremmin kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen. Koko järjestelmän taustalla on yhteinen halu saada kestävän kehityksen projekteja syntymään ja maailman päästöjä vähenemään.

Kaupallisia välittäjiä tarvitaan saattamaan projektien kehittäjät ja päästövähennysten ostajat yhteen,  mahdollistamaan päästövähennysten volyymiostot suoraan projekteista ja markkinoimaan päästövähennyksiä pienemmissä erissä loppuasiakkaille. Toiminnalla on kuitenkin kehitysapua muistuttava luonne, koska vapaaehtoisen päästökaupan periaatteisiin kuuluu, että projekteja kehitetään pääsääntöisesti kehittyviin maihin.

Mikä on hiilidioksidiekvivalenttitonni?

Hiilidioksidiekvivalentti (CO2 eqv) on verrannaisyksikkö, joka suhteutuu yhteen tonniin hiilidioksidia (tCO2). Mikäli päästövähennys on syntynyt jostakin muusta kasvihuonekaasusta kuin hiilidioksidista, se on suhteutettu hiilidioksidiekvivalenttiin. Esimerkiksi 1 tonni metaania CH4, joka on yleinen esimerkiksi maataloudesta ja kaatopaikoilta vapautuva kasvihuonekaasu vastaa hiilidioksiekvivalenteissa 21 tonnia hiilidioksia. Metaanin vaikutus kasvihuonekaasuilmiöön on siis 21-kertainen verrattuna hiilidioksiidiin.

Mikä on VER?

VER (verfied emission reduction) on vapaaehtoisen päästökaupan päästövähennyksen yksikkö. Yksi VER vastaa yhden tonnin hiilidioksidipäästövähennystä. Mikäli kasvihuonekaasupäästövähennys on syntynyt jostakin muusta kasvihuonekaasusta kuin hiilidioksista, puhutaan hiilidioksiekvivalenteista. Tällöin syntyneet päästövähennykset on suhteutettu yhteen tonniin hiilidioksidia (CO2 eqv).

Mikä on Gold Standard?

Gold Standard on WWF:n aloitteesta luotu vapaaehtoisen päästökaupan verifiointistandardi, jota hallinnoi Gold Standard Foundation. Gold Standard on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on valvoa, kehittää ja verifioida vapaaehtoisen päästökauppan projekteja ja myyntitapoja. Alan tiukimpien kriteerien mukaisesti toimiva Gold Standard takaa, että projekteissa syntynyt päästövähennys on tuotettu Gold Standard -sertifikaatin normien mukaisesti, prosessia on valvottu asianmukaisesti ja asiantuntijat ovat todentaneet hankkeen hiilidioksiditaselaskelmat. Gold Standardin mukaisesti hyväksytyt päästövähennykset syntyvät energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian hankkeista. Gold Standard -sertifioiduissa projekteissa otetaan huomioon myös projektien sosiaalinen vaikuttavuus paikallisessa ympäristössä.

Onko päästövähennyksen hinta aina sama?

Päästövähennyskrediittien (VER) hinta vaihtelee avoimilla markkinoilla. Seuraamme markkinaa aktiivisesti löytääksemme asiakkaidemme kannalta parhaat projektit. Krediittien hintaa ohjaa maailman markkina. Viime vuosina krediittien hintakehitys on ollut maltillista ja kompensointi on yleisesti ottaen edullista. Teemme tarjouksen asiakkaamme tarvitseman palvelun ja päästövähennystarpeen mukaan.